ON TWITTER | 2:27pm   Fri, 26 Nov 2010

At Smith Point Beach. Weeeeeeeeeeeee!! Thanks Shio.. for the tip. Wish we could've played together!!! Ok back to Weeeeeeeeeeeee!!!Copyright © iamkaiju.com all rights reserved


  •  
  • about me